Anunt – concurs 1 post – bibliotecar

Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 02 martie 2020, ora 1000 şi 03 martie 2020, ora 10°º, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla.

            Condiţiile generale candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G nr. 286/2011, care  prevede:

  • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  • d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru mai multe detalii si bibliografie apasati aici.
Both comments and pings are currently closed.