Anunt – Concurs muncitor necalificat I

Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 10 noiembrie 2021, ora 1000 , la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla.

            Condiţiile generale candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G nr. 286/2011, care  prevede:

  •  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Documentul oficial aici.
Both comments and pings are currently closed.