Hotărârea nr 14 din 15.04.2011

Hotărârea nr 13 din 31.03.2011

H O T A R A R E

Privind adoptarea „Programului activitatilor edilitar –gospodaresti pentru anul 2011 ”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA,  JUDETUL BOTOSANI ,

Avand in vedere expunerea de motive inregistrata sub numarul 25 din  1 aprilie 2011  prezentata de viceprimarul comunei Pomirla si raportul de specilitate al d-nei secretar inregistrat sub numarul 26  din  01 04 2011 care rezulta necesitatea adoptarii unor masuri pe linia gospodaririi localitatilor comunei Pomirla,

In conformitate cu prevederile Ordonanatei Guvernului Romaniei  nr 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale , aprobata, modificata si completata prin  Legea nr 515/12 07 2002,

Vazand prevederile Legii nr 53/2002, privind transparenta decizionala in administratia publica ,

Analizand Raportul  de avizare al Comisiei pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea teritoriului si urbanism, protectectia mediului si turism, servicii si comert,

In temeiul prevederilor art 36 alin (2) lit.”d” coroborat cu alin (6) lit.”a”  punctele 7,9,10,13,14 , precum si a;e art 45 (1) din  Legea nr 215/2001, republicata , privind administratia publica locala ,

 

H O T A R A S T E :

 

ART  1 – Se adopta “Programul activitatilor edilitar gospodaresti pentru anul 2011 ”, potrivit anexei nr 1 ce fce parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2 –Nerespectarea obligatiilor si responsabilitatilor stabilite prin  programul mentionat la art 1 , de catre primar, institutii publice , agenti economici si  cetateni , atrage raspunderea disciplinara,civila , contraventionala sau penala , dupa caz , a persoanelor vinovate si se sanctioneaza potrivit Ordonantei Guvernului nr 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale , aprobata , modificata si completata prin  Legea nr. 515/2002 ai articolului nr 6 din Programul mentionat la art 1 al prezentei , completate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 2/2002, privind regimul  juridic al contraventiilor.

ART 3  – Pentru coordonarea lucrarilor in vederea realizarii programului prevazut la art 1 se imputerniceste domnul viceprimar al comunei Pomirla , judetul Botosani .

ART 4 – Prezenta hotarare , prin grija secretarului va fi adusa ;a cunostinta locuitorilor prin afisare la sediul primariei si  in locuri publice din satele componente iar extrase din acestea vor fi inaintate tutror conducerilor de institutii si agenti economici ce desfasoara activitati pe raza comunei Pomirla.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA,

CONSILIER ,                           SECRETARUL COMUNEI ,

RUSU MARICEL                                 CORINA CHELARIU

 

 

POMIRLA

NR  14 DIN  15 aprilie 2011

 

 

 

 

 

Anexa nr 1 la HCL nr. 14 /  15 04       2011

PROGRAMUL ACTIVITATILOR EDILITAR GOSPODARESTI PENTRU ANUL 2011

DISPOZITII GENERALE

ART 1 –(1) Asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii pe teritoriul localitatilor, buna gospodarire a acestora su respectarea normelor de igiena constituie o obligatie fundamentala a institutiilor administratiei publice locale, a institutiilor publice , agentilor economici  si a altor persoane juridice , precum si a cetatenilor.

(2) Consiliul local si primarul raspund de organizarea conducerea si controlul intregii activitati de gospodarire si infrumusetare a localitatilor, de pastrarea ordinii si curateniei in comuna Pomirla.

ART 2 (1) Prezentul program cuprinde masuri ce se impun pentru organizarea participarii cetatenilor , a institutiilor publice si agentilor economici  cu sau fara personalitate juridica , la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul localitatilor si in afara acestora, la efectuarea la timp a activitatilor gospodaresti .

(2) Autoritatile si institutiile publice , precum si agentii economici au obligatia sa efectueze lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor aflate in proprietatea lor si a oricaror spatii utilizate de acestea.

(3) Cetatenii au obligatia saasigure ingrijirea locuintelor aflate in proprietate sau folosinta lor , a anexelor gospodaresti , curtilor, imprejmuirilor si sa  pastreze ordinea si curatenia pe strazi, drumuri , in piete, parcuri , in celelalte locuri publice  precum si in mijloacele de trnsport in comun.

 

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE CONSILIULUI LOCAL SI ALE PRIMARULUI COMUNEI POMIRLA , JUDETUL BOTOSANI

 

ART 3 (1) Consiliul local si  Primarul comunei Pomirla, impreuna cu aparatul de specialitate al primarului vor realiza urmatoarele masuri:

a) asigurarea protectiei sanatatii publice cu sprijinul si sub supravegherea organelor de specialitate ale statului prin controlul calitatii apei din sursele publice  de alimentare cu apa din comuna , controlul igienei localurilor publice de desfacere si a produselor alimentare si nealimentare puse in vanzare catre populatie, luand msurile legale ce se impun ;

b) asigurarea protectiei si conservarii mediului prin controlul depozitarii necontrolate a deseurilor de catre agentii economici sau de catre cetateni pe malul cursurilor de apa , sau in alte locuri decat cele special amenajate in acest scop in fiecare localitate ;

c) respectarea prevederilor legale si documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate , precum si a normelor privind executarea constructiilor , a imprejmuirilor , prin controale la toate constructiile noi urmarind autorizarea si respectarea autorizatiilor de constructie si a termenelor de realizare aplicand masurile prevazute de lege;

d) asigurarea repararii si intretinerilor strazilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor , curatarea si amenajarea santurilor, modernizarea drumurilor existente prin surse proprii de la bugetul local cat si fonduri obtinute de la consiliul judetean sau prin programe cu  finantare externa, antrenand cetatenii zonelor respective ct si beneficiarii de ajutor social creau obligatia de a presta munca la solicitarea primarului conform Legii nr 416/2001;

e) se va urmari finalizarea investitiilor incepute , intretinerea in buna stare a celor existente, repararea si zugravirea periodica a acestora, organizand actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatilor;

f) se va urmari repararea si intretinerea malurilor cursurilor de apa si a albiilor acestora, protectie impotriva inundatiilor , asigurarea scurgerii apelor de pe drumuri si terenuri agricole , prevenirea poluarii apelor;

g) se va urmari repararea si intretinerea retelei de distribuire a apei potabile existente in satul Pomirla;

h) se va urmari cu sprijinul organelor sanitare si a celor de politie din comuna a respectarii normelor igienico-sanitare in unitatile comerciale din  comuna;

i) se va organiza pastrarea, conservarea , repararea si restaurarea in conditiile legii a monumentelor de pe teritoriul  comunei.

 

 

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE INSTITUTIILOR PUBLICE , AGENTILOR ECONOMICI SI A ALTOR PERSOANE JURIDICE

 

ART 4 – Institutiile publice , agentilor si celorlate persoane juridice din comuna Pomirla , le revin urmatoarele obligatii :

a) sa intretina in mod corespunzator imobilele in care isi desfasoara activitatea, prin efectuarea lucrarilor de reparatii , amenajari si a altor lucrari specifice astfel incat acestea sa fie permanent intr-o satre coerspunzatoare de igiena si curatenie;

b) sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor , inlocuirea celor sparte, , intretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea , inclusiv spalarea , curatarea si zugravirea periodica a acestora;

c) sa asigure curatenia la locurilor de depozitare  in curtile interioare si pe celelalte terenuri pe care le detin , precum si pe caile de acces;

d) sa asigure igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, prin activitati de curatare , dezinsectie si deratizare;

e) sa depoziteze in mod corespunzator rezidurile menajere, industriale, agricole , precum si materiale refolosibile numai in locurile amenajte in incinta proprie sau stabilite de consiliul  local;

f) sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile a strazii sau  drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc si sa indeparteze zapada sau gheata de pe  trotuarul din dreptul imobilelor si incintelor in care isi desfasoara activitatea;

g) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor  la intrarea acestora pe drumuri publice si sa nu circule cu masini si utilaje grele pe drumurile neamenjte  pe timp ploios.

 

OBLIGATIILE CETATENILOR

 

ART 5 – Cetatenilor comunei Pomirla in realizarea obligatiilor de la art 1 , le revin urmatoarele sarcini :

a)                intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau chirie , a anexelor gospodaresti , a curtilor si imprejmuirilor acestora;

b) curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii , tencuirea si zugravirea periodica a acestora;

c) repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;

d) finalizarea constructiilor incepute pe baza autorizatiilor eliberate de primari , in conditiile si in termenele stabilite de acestea;

e) mentinerea curateniei pe trotuare , pe  partea carosabila a starzii sau a drumului , pe portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

f) indepartarea zapezii si a ghetii  din dreptul imobilelor in care locuiesc sai pe care le folosesc in aceste scopuri;

g) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie in parc si locurile de joaca pentru copii si in alte locuri publice;

h) respectarea masurilor stabilite de Consiliul local pentru asigurarea igienei publice si a curateniei in localitati ;

i) depozitarea reziduurilor menajere si a deserilor numai dupa ce au fost selectate pe catgorii numai in locurile special amenajate  de Consiliul local , fiind interzisa depozitarea acestora pe malurile sau in albiile cursurilor de apa sau in alte locuri  neamenjte , pe marginea drumurilor sau camp;

j) curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice amenajate cu piatra si interzicea circulatiei cu masini, tractoare, pe drumurile neamenjate cu piatra pe timp ploios;

 

SANCTIUNI

 

ART 6 Nesocotirea sai neindeplinirea obligatiilor stabilite conform art. 4 si 5 din prezentul program  atrage raspunderea contraventionala a pesoanelor vinovate si se sanctioneaza astfel :

a) cu amenda de la 50 lei ron la 100 lei ron pentru neindeplinirea obligtiilor prevazute la art .4  lit.a) si b) si art. 5 lit. a) si b) ;

b) cu amenda de la 100 lei ron la 200 lei ro pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 4 lit. ,d), e), f) si g) si art.5 lit . d),e),f),g) si j) \;

c) cu amenda de la 200  lei ron la 500 lai ron pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute la art.4 lit.e) si art. 5 lit. h) si i).

ART 7  in cadrul prezentului Program in anul 2011  in comuna Pomirla se vor realiza urmatoarele obiective:

Imprejmuiri cu garduri de diverse tipuri a zonelor apartinind domeniului public al comunei(sedii ale institutiilor locale, scoli, livada, dispensar uman si veterinar, monumente, alte zone ale domeniului public).
Amenajare teren de joaca pentru copii, imprejmuirea acestuia cu gard de protectie( 4 m inaltime), imprejmuirea perimetrului scolii, construirea unei magazii pentru materiale, montarea de cosuri de gunoi, banci si plantarea de arbusti ornamentali, lucrari la Scoala generala cu clasele I-IV Hulubesti, Racovat si Pomirla. 

Confectionare- constructie indicatoare personalizate la intrarile in comuna – se vor monta indicatoare de semnalizare si informare in intersectiile importante de pe DC 80 si DC 77A.

Constructie trotuare pe toata portiunea asfaltata a drumului din zona centrala si la scoli.

Constructie fosa septica , camin de vizitare dotat cu hidrant, imprejmuire perimetru cu gard, amenajare teren de joaca, constructie anexa pt.depozitarea materialelor, lucrari pt. izolarea conductei de apa si a celei aferente sistemului de canalizare

Alimentarea cu apa la Scoala Generala cu cl. I-IV (centru)- realizarea aductiunii de la conducta principala realizare canalizare pentru evacuarea apei uzate.

Constructie de garaje pentru ambulanta si autoturismele aflate in inventarul primariei cit si o rampa pentru diverse lucrari mecanice, construirea unei magazii de materiale.

Amenajare (betonare) locul de amplasare a pubelelor de colectare a gunoiului in zona centrala.

Construirea unui monument inchinat eroilor in zona Ghiorteni.          Terminat imprejmuire teren livada Parcela Cadastrala  720.

Realizarea de poduri si podete pe drumurile comunale si satesti.

Desfundat si curatat poduri si podete.

Construire sarpanta- tencuieli interioare si exterioare, imprejmuire, casa pompelor de alimentare cu apa.

Constructia de puturi (fintini) de mica adincime in zonele apartinind domeniului public si privat.

Confectionat pichete de incendiu pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

Executarea lucrarilor de intretinere a  pasunii comunale, prin desfiintarea musuroaielor , a maracinisilor si spinilor si amenajarea de drumuri pe islazul comunal si a drumurilor de exploatare care deservesc supafetele agricole.

Intretinerea in stare de viabilitate a drumurilor comunale si satesti prin decolmatarea santurilor , eliminarea baltilor de apa astuparea gropilor si revizuirea semnelor de circulatie in toate satele prin fonduru si forta proprie.

Amenajarea si curatarea cursurilor de apa , a malurilor acestora prin eliminarea deseurilor si gunoaielor depozitate in mod necorespunzator in aceste locuri prin fonduri si forte proprii .

Plantat flori si puieti , varuit garduri, borduri si  pomi prin fonduri si forte proprii .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,        CONTRASEMNEAZA,

CONSILIER ,                           SECRETARUL COMUNEI,

RUSU MARICEL              CORINA CHELARIU

 
.